Atatürk ile ilgili kaynaklar

AÇIKSÖZ, Hüsnü: İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilâyet Matb., Kastamonu, 1933.
ADIVAR, Halide Edip: Türkün Ateşle İmtihanı (İstiklâl Savaşı Hâtıraları), Çan Yayını, İstanbul, 1962.
ADİL, Selâhattin: İstanbul'un Kurtuluşu, Yakın Tarihimiz Dergisi, Sayı: 32, s.161-162, 1962.
ADİL, Selâhattin : Hayat Mücadeleleri (Seldhattin Adil Paşa'nın Hatıraları), Zafer Matb., İstanbul 1982.
AFET İNAN: Vatandaş İçin Medenî Bilgiler, I. Kitap, Afet (İnan), Devlet· Matbaası, İstanbul 1933.
AFET İNAN: Gerilla Hakkında İki Hatıra, Belleten T.T.K., Sayı: 1, s.10-13, Ocak 1937.
AFET İNAN: Vatan ve Hürriyet; Belleten, T.T.K., Sayı: 2, s.289-298, Nisan 1937.
AFET İNAN: Trablusgarp'ta Hürriyete Karşı İsyan, Belleten T.T.K., Sayı: 31, s.387-401, Temmuz 1944.
AFET İNAN: Mukaddes Tabanca, Belleten T.T.K., Sayı: 3-4, s.605-610, Ekim 1937.
AFET İNAN: Kumandanlar Madunlarından Yüksek ve Alim Olmalıdırlar, Belleten T.T.K., Sayı: 56, s.507-510, Ekim 1956.
AFET İNAN: Kemal Atatürk'ü Anarken, Atatürk'ten Hatıralar: 2, İkinci Baskı, Ankara 1956.
AFET İNAN: Atatürk ve Demokrasi, Belleten T.T.K., Sayı: 89, s.l-8, Ocak 1959.
AFET İNAN: Atatürk'ûn Askerliğe Dair Eserleri, Türkiye İş Bankası yayını, 1959.
AFET İNAN: Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Millî Ejitim Basımevi, İstanbul 1964.
AFET İNAN: Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1968:
AFET İNAN: Tarihten Bugûne, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.
AFET İNAN: Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluş Günlerinde Atatürk'ün EI Yazısı ile Tashih Edilmiş Bazı Tarih Soruları ve Dikte Ettiği Cevaplardan Örnekler, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I (Yeni Ser'r), Sayı:-2,1958.
AFET İNAN: M. Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahri Başkanı, T.T.K. Belleten, cilt: XXXVIII, Sayı: 149, s.117-121.
AFET İNAN: Atatürk'ten Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981.
AĞAOĞLU, Ahmet: Serbest Fırka Hatıraları, 2. Baskı, Baha Matb., İstanbul, 1969.
AHMAD, Feroz: İttihat ve Terakki (1908 -1914), Çeviren Nuran Yavuz, Kaynak Yayınları, İstanbul 1984,
AKBAŞ, Fuad - UĞUR, Sait: İçel Rehberi, Cilt:1, Yeni Mersin Matb. Mersin 1944.
AKÇAKAYALI, Cihat: Atatürk (Komutan, D.vrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlıjı, 1980.
AKGÜN, Seçil: General Harbord'un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1981.
AKŞİN, Sina: İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, Cem Yayınevi, 1976.
AKŞİN, Sina: Jön Tûrkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, 1987.
AKTEPE, Münir: Atatürk'e Dair Bazı Belgeler, Belleten T.T.K., Cilt: XXXIİ, Sayı:128, s.441-457, Ankara,1968.
AKTEPE, Münir: Atatürk'ün Sofya Ataşemiliterliji'ne Kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Olan Münase- betleri ve Bu Hususla Alâkalı Bir Belge, Belleten T.T.K., Cift: XXXVIII, Sayı:150, s.254-263, Nisan,1974.
ALTAY, Fahrettin: İstiklöl Harbinde Süvari Kolordusu, İnsel Kitabevi, İstanbul, 1949.
ALTAY, Fahrettin: 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası, İnsel Yayınları, İstanbul, 1970.
ALTUĞ, Yılmaz: Türk Devrim Tarihi Dersleri (1919-1938), İ.Ü. İşletme Fak. Yayını, İstanbul 1973.
ARALOV, S.İ.: Bir Sovyet DipIomaIının Türkiye Hatıraları, Çev.: Hasan Ali Ediz, Burçak Yayınevi, İstanbul 1967.
ARAR, Asım: Son Gûnlerinde Atatürk, Dr. Asım Arar'ın Hatıraları, Selek Yayınları, İstanbul, 1958.
ARAR, İsmail: Atatürk'ün Halkçılık Programı, Baha Matb., İstanbul, 1963.
ARAR, İsmail: Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1969.
ARAR, İşmail: Atatürk'ün Günümüz Olaylarına da Işık Tutan Bazı Konuşmaları, T.T.K. Belleten, Cilt: XLV/I , Sayı: 177, s.5-26, 1981.
ARAR, İsmail: Atatürk'ün Amerikan Milletine Seslenişi, Belleten T.T.K., Sayı:178, s.108-113, Nisan 1981.
ARAS, Tevfik Rüştü: Görüşlerim, II. Kitap, İstanbul 1968.
ARIBURNU, Kertıal: Millî Mücadele'de İstanbul Mitingleri, Yeni Matb., Ankara, 1951.
ARIKOĞLU, Damar: Hatıralarım (Milr Mücadele), Tan Gazetesi ve Matbaası, İstanbul, 1961.
ARMAOĞLU, Fahir H.: Siyasî Tarih (1789-1960), II. Basım, Sevinç Matb., Ankara 1964.
ARSAL, Sadri Maksudi: Türk Dili İçin, İstanbul, 1930.
ASARKAYA Halis: Ulusal Savaşta Tokat, Tokat Basımevi, Tokat, 1936.
ASKERî TARİH BELGELERİ DERGİSİ: Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanlı Yayını, Sayı: 67-81, Ankara, 1969-1983. ş
ASKER ÖNÜYLE ATATÜRK: T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlıjı yayını, Ankaı
ASLAN, İzzet: Atatürk Silifke'de, Töyko Matbaası, Ankara, 1969.
AŞKUN, Vehbi Cem: Sivas Kongresi, İkinci baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 196;
ATADAN 1 52-22&127; III.1953 k Kardeşim Atatürk, Anlatan: Makbule Atadan, Yeni İstanbul gazete&127;
ATATÜRK, Şanlıurfa, Türkıye İş Banksı, Kumandan ile Hasbıhal, Mustafa Kemal (Atatürk), Ruşen Eşref' yayını, Ankara 1956.
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, Yayınlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K
ATATÜRK Gazi Mustafa Kemal: Arıburnu Muharebeleri Raporu, Yayına hazırlayan: Uluğ İğdemir, T.T.K
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbat Hatıraları, Yayına hazırlayan: Afeı İnan, 1 gg3,
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt: I (191g-1g20), Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul,1961.
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt: II, (1920-1927), Türk Devrim Tarihi Enstitüsü İstanbul 1961.
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt: III (Vesikalar), Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1960.
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I, Toplayan: Nimet Arsan, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara, II. baskı, 1961.
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri II. Toplayan: Nimet .Unan, Türk İnkılâp Tarihi Erıstitüsü Yayını, II. baskı, Ankara, 1959.
ATATÜRK , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri III, Toplayan: Nimet Arsan, Türk İnkılâp, Ankara 1964.
ATATÜRK, Gazi Mustafa&127;Kemal: Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV Derle en: Nimet Ar- san, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara 1964. ' y
ATATÜRK, Gazi Mustaf8 Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Tamim ve Telgrafları V, Hazırlayanlar: Sadi Borak, Dr. Utkan Kocatürk, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara 1972.
ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI (10 Kasım 1973): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlığı Resmî Ya- yınları, Atatürk Serisi No: 2, 1973. p
ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI (10 Kasım 1974): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlı jı Resmî Ya- yınları, Atatürk Serisi No: 3, 1974. p
ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI (10 Kasırıi 1975): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlığı Resmî Ya- yınları, Atatürk Serisi No: 4, 1975. p
ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI (10 Kasım 1977): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlığı Resmî Ya- yınları, Atatürk Serisi No: 6, 1977. p
ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI (10 Kasım 1978): T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Strate ik Etüt Baş- kanlığı Resmî Yayınları, Atatürk Dizisi Sayı: 7, 1978,
ATATÜRK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ: (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 105 Belge), T.C. Ba bakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 1982, ş
ATATÜRK ÜN BİR HATIRA DEFTERİNE YAZDIKLARI: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, s.286-287, Ankara 1984.
ATATÜRK'ÜN ÖZEL ARŞİVİNDEN SEÇMELER: Hazırlayan: T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981.
ATATÜRK ün SAVARONA'DA 56 GÜNÜ : İkdam gazetesi 13.6.1939 -13.8.1939.
ATATÜRK VE SOSYAL GÜVENLİK: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yayını, Ankara 1981.
ATAY, Falih Rıfkı: Atatürk'ün Hatıraları (1914-1919), Türkiye İş Bankası yayını, Ankara, 1965.
ATİLLA, Osman: Atatürk ve Büyük Zafer, 1 g72,
AYBARS, Ergün: İstikIâI Mahkemeleri (1920-1923), Bilgi Yayınevi, Ankara 1975.
AYBARS, Ergün: İstiklâl Mahkemeleri (1923-1927), Kültür ve Turizm Bakanlıjı Ya ını Ankara, 1982.
AYBARS, Ergün: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesiyy &127; Şe yy ayını, İzmir, 1 gg4.
AYDEMİR vket Süre a: Tek Adam Mustafa Kemal, Birinci Cilt, IV. Baskı, Remzi Kitabevi, İstabul 1969.
AYDEMİR, Şevket Süreyya: Tek Adam Mustafa Kemal, İkinci Cilt, IV. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1971.
AYDEMİR, Şevket Süreyya: Tek Adam Mustafa Kemal, Üçüncü Cilt, III. Baskı, Remzi Kitabevi, lstanbul 1%9.
AYDEMİR, Şevket Süreyya: İkinci Adam İsmet İnönü, Birinci Cilt (1884-1938), II. Baskı, Remzi Kitabevi. İstanbul, 1968.
AYDEMİR, Şevket Süreyya: Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa, Üçüncü Cilt (1914-1922), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972.
AYDIN İL YILLIĞI 1967: Haz: Aydın&127;&127;(aliliği, Ticaret Matb. T.A.Ş. İzmir, 1967.
AYHAN, Yusuf: Mustafa Kemal'in Pozantı Kongresi ve Adana'nın Kurtuluşu, İpek Matb., Adana, 1963.
AYHAN, Yusuf: Adana'nın İstiklâl Beyannamesi, Kemal Matbaası, Adana, 1970.
AYIN TARİHİ: İçişleri Bakanlığı Basın Genel Direktörlüğü Yayını (seri).BAĞMAN, Lâtif-ONUR, Onal: Atatürk'ün Yaşamında Edirne, Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri, Îstanbul 1982.
BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Basın Tarihimizin Kara ve Ak Günleri, M.Sıralar Matb., İstanbul, 1960. y y y
BANOĞLU, Ni azi Ahmet: Atatürk; ün İstanbul, daki Ha atı I, Bü ük İstaiıbul Derneği Yayını, İstanbul 1973.
BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Atatürk ün İstarıbul daki Hayatı II, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul 1974.
BAYCAN, Nusret: Komutan Atatürk'ün Başarıları, Kazandığı Ödüller ve Şaşmaz Önerileri, Genelkurmay ! Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1981.
BAYCAN, Nusret: Atatürk ve Askerlik Sanatı, Genelkurmay Askeıı Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayı- nı, 1985.
BAYCAN, Nusret: Atatürk'ün Nişan ve Madalyaları, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını, 1986.
BAYDAR, Mustafa: Atatürk Ne Zaman Doğdu, Milliyet gazetesi l O.Xl.1966.
BAYKAL, Bekir Sıtkı: Erzurum Kongresi ile İlgili Belgeler, Tiırk İnkılâp Tarihi Enst. Yayıni, Ankara 1969.
BAYKAL, Bekir Sıtkı: Mütareke Devrinde Mustafa Kemal Paşa'ya Ait İki Belge, Belleten T.T.K., Sayı:148, s.451-476, Ekim 1973.
BAYKAL, Bekir Bıtkı: Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Yayrnı, Ankara, 1974.
BAYKAL, Bekir Sıtkı: Millî Mücadele'de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 1986.
BAYUR, Hikmet: Türkiye Devletinin Dış Siyasası, İ.Ü. Yayınları: 59, İstanbul, 1938.
BAYUR, Hikmet: Mustafa Kemal'in Falkenhayn'la Çatışmasıylâ İlgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.619-632, Ekim 1956.
BAYUR, Hikmet: 1918 Bırakışmasından Az Önce Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaver Naci Bey Yolu ile Padişaha Bir Başvurması, Belleten T.T.K., Cilt: XXI, Sayı: 84, s.561-565, Ekim 1957.
BAYUR, Hikmet: Mustafa Kemal'in Üç Mektubu, Belleten T.T.K., Cilt: XXIV, Sayı: 93, s.129-137, Ocak 1960.
BAYUR, Hikmet: Atatürk Hayatı ve Eseri, Güven Basımevi, Ankara, 1963.
BAYUR, Hikmet: Atatürk'ün Geleceği Seziş Gücüne ve İnsandan Anlayışına Üç Örnek, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 126, s.431-440, Ekim 1968.
BAYUR, Hikmet: 1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve Mustafa Kemal'in İki Demeci, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128, s.479-497, Ekim 1968.
BAYUR, Hikmet: T.B.M.M. Hükümeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in 1922 Martında yaptığı Avrupa Gezisiyle İlgili Anılar, T.T.K., Belleten, Cilt: XL, Sayı: 160, s.616-667, 1976.
BEHÇET CFMAL: Şeyh Sait İsyanı, Sel Yayınları, Atatürk Kütüphanesi, İstanbul, 1955.
BELEN, Fahri: Atatürk'ün Askerî Kişiliği, Atatürk Serisi: 4, Milli Eğitim Bakanlığı yayını, 1963.
BELEN, Fahri: Askerî, Siyasal ve Şosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları: 13, Ankara 1973.
BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ: Mustafa Kemal'in Bir Beyannamesi; Belgelerle Türk Tarihi Dergi-
BEYSANOĞLU, Şevket: Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır Üniversitesi 100. Yıl yayını, s.69-136, Diyarba- kır 1981.
BIYIKLIOĞLU, Tevfik: Trakya'da Millî Mücadele, I. cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1955.
BIYIKLIOĞLU, Tevfik: Atatürk Anadolu'da (1919-1921) I, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1959.
BİLDİK, Cemaleddin : Savarona'yı Gezerken, Akşam gazetesi 11.6.1950-24.6.1950.
BİLSEL, M.Cemil: Lozan, Birinci Cilt, Ahmet İhsan Matb., İstanbul 1933.
BİLSEL, M.Cemil: Lozan, İkinci Cilt, Ahmet İhsan Matb., İstanbul, 1933.
BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE TÜRK HARBİ, Cilt: IV, Kısım: II: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını. Ankara 1987.
BLEDA, Mithat Şükrü: İmparatorlu&127;un Çöküşü, Remzi Kitabevi, 1979.
BORAK, Sadi: Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Kitapçılık Ticaret Lim. Şirk. Yayını, İstanbul, 1966.
BORAK, Sadi: Atatürk'ün Özel Mektupları, 2. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1970.
BORAK, Sadi: Atatürk, Başak Kitabevi, İstanbul, 1973.
BORAK, Sadi: Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları, Çağdaş Yayınları, 1980.
BORAK, Sadi: Atatürk'ün Resmî Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma Yayınları: 12, Ankara 1980.
BORAK, Sadi: Ata ve İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul 1983.
BOZOK, Salih: Atatürk'ün 40 Yıl Yanından Ayırmadıjı Salih Bozok'un Hatıraları, Milliyet gazetesi, 5.XI.1979-7.XI I.1979.
BOZOK, Salih-BOZOK, Cemil S.: Hep Atatürk'ün Yanında (Baba-Oğul Bozoklardan Anılar), 1985.
BÜLKAT, Esat: Esat Paşa'nın Çanakkale Hatıraları, Hayat Dergisi, Sayı: 27 (3 Temmuz 1959) Sayı: 41 (9' Ekim 1959).
BÜLKAT, Esat: Esat Paşa'nın Çanakkale Anıları, Yayına hazırlayan: İhsan Ilgar, Baha Matbaası: İstanbul 1975.
BÜYÜK TAARRUZ'DA· BATI CEPHESİ KOMUTANLARI VE ŞEHİTLERİ: Afyon İli Turizm Komitesi Yayını, 1972.
BÜYÜK TARİH TRABZON'DA: Derleyen: Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu, Cumhuriyet Matb., İstanbul 1938.
BÜYÜKTUĞRUL, Afif: Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1969.CEBESOY, Ali Fuat: Millî Mücadele Hatıraları, Vatan, Neşriyatı. İstanbul, 1953.
CEBESOY, Ali Fuat: Moskova Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul, 1955.
CEBESOY, &127;li Fuat: Siyasî Hatıralar, I. Kısım, Vatan Neşriyatı, İstanbul, 1957.
CEBESOY, Ali Fuat: Siyasî Hatıralar, II. Kısım, Dojan Kardeş Yayınları A.Ş. Basımevi, İstanbul, 1960.
CEBE&127;OY, Ali Fuat: Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul 1967.
CONK, Cemil: Çanakkale Conkbayırı Savaşları, Cemil Conk, Gbnelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Ankara 1959.
COŞAR, Ömer Sami: İstiklâl Harbi Gazetesi, Yeni İstanbul Yayını, İstanbul, 1969-1970.
COŞAR, Ömer Sami: Millî Mücadele Basını, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları: 5, İstanbul (tarihsiz).
CUMHURİYET HALK FIRKASI Nizamnamesi: (15 Teşrinievvel 1927'de inikat eden Cumhuriyet Halk Fır- kası Büyük Kongreşi'nin 22 Teşrinievvel 1927 tarihli içtimaında müzakere ve kabul edilmiştir), Zelliç Biraderler Matb., 1927.
CUMHURİYETİN 15. YILINDA BOLU: Bolu, 1938.ÇALIŞLAR, İzzettin: Bilyük Harbin Üçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) I. Kısım, Ulus gazetesi, 24.3.1940.
ÇALIŞLAR, &127;İzzettin: Büyük Harbin Üçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) II. Kısım, Ulus gazetesi, . 14.3.1940.
ÇAMBEL, Leylâ : Dr. Neşet Ömer'in Ağzından Atatürk'ün Hastalığına Ait Anılar, Ulus gazetesi 1 O.XI.1959-19.XI.1959.
ÇAYCI, Abdurrahman: Atatürk'e Dair En Eski İki Yabancı Arşiv Belgesi Hakkında, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 103, s.593-597, Mayıs 1971.
ÇELEBİ, Ömer: Atatürk Kayseri'de, Ayyıldız Matb., Ankara, 1973.
ÇELİKER, Fahri : Çanakkale ve Mustafa Kemal, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı : 9, Ankara 1987.
ÇERKES ETHEM: Çerkes Ethem'in Hatıraları, Dünya Yayınları, İstanbul, 1962.
ÇEVİK, Hikmet: Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Ahmet Sait Basımevi, İstanbul, 1949.DANİŞMEND, İsmail Hlmi: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. Cilt, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1973.
DELİORMAN, Altan: Mustafa Kemal Balkanlarda, Akşam gazetesi l O.XI.1958-29.XI.1958.
DELİORMAN, Altan: Mustafa Kemal'in Askeıı Ataşe Olarak Bulgaristan'daki Faaliyeti, Türk Kültürü Der- gisi, Sayı: 25, s.41-51, Kasım 1964.
DEMİRAY, Ahmet: Resimli Amasya (Tarih, Coğrafya, Salname, Klavuz ve Kazalar), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara, 1954.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Atatürk'ün Milr Dış Politikası (Millî Mücadele Dönemine ait 100 belge) 1919-1923, Cilt: I, Haz: Dışişleri Bakanlı jı, Kültür Bakanlıjı yayını, 1981.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Atatürk'ün Millî Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine ait 100 belge) 1923-1938, Cilt: II. Haz: Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YILLIĞI (1967): Dışişleri Bakanlığı Yayını, Yayıma hazırlayan: Hâmid Aral, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara, 1968.
DIŞİŞLERİ VEKÂLETİ YILLIĞI 1953 (Eylül): Dışişleri Vekâleti Yayını, Güzel İstanbul Matb., Ankara,1954.
DOĞAN, Avni: Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yayınları, İstanbul, 1964.
DURAN, Tülây: Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında "Felâh-ı Vatan İttifakı", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 61, s.12-21, İstanbul 1972.
DURSUNOĞLU, Cevat: Millî Mücadele'de Erzurum, Ankara, 1946.
DURU, Cihan; TURAN, Kemal; ÖNGEOĞLU, Abdurrahman: Atatürk Dönemi Maliye Politikası, I. kitap (Mondros'tan CumhuriyeYe Mali ve Ekonomik Sorunlar), Tisa Matbaacılık Sanayü LTD Şti. Ankara, 1982.
DURUSU, İsmail Hakkı: Atatürk'ü Samsun'a Götüren Bandırma Vapuru Kaptanı (İsmail Hakkı Durusu) Anlatıyor, Kurun gazetesi, 20.5.1938.EĞİLMEZ, Mümtaz Şükrü: Millî Mücadele'de Bursa, Yayına hazırlayan: İhsan Ilgar, Tercüman Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Yayını: 2, İstanbul, 1980.
ELDENİZ, Perihan Naci: Atatürk ve Türk Kadını, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.739-745, Ekim 1956.
ELİBAL, Gültekin: Atatürk ve Resim-Heykel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 121, İstanbul, 1973.
ELLİSON, Grace M.: Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Milliye Ankarası, Türkçesi: İbrahim S.Turek, Milliyet yayınları, 1973.
ENGİNSOY, Cemal: Atatürk Biyografisi'nden Sayfalar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 9,11,12, Ankara, 1987-1988.
ERDEHA, Kâmit: Mittr Mücadelede Vitâyetter ve Vatiter, Remzi Kitabevi, İstanbuf, 1975.
ERDEN, Ali Fuad: Atatürk, Burhanettin Erenler Matb., İstanbul, 1952.
ERDEN, Ali Fuad: İsmet İnönü, Burhanettin Erenler Matb., İstanbul, 1952. ·
ERGİN, Feridun: K.Atatürk, Yaşar Ejitim ve Kültür Vakfı Yayını, İstanbul, 1978.
ERGİN, Osman : Türkiye Maarif Tarihi (Beşinci cilt), Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1943.
ERİKAN, Celâl: Komutan Atatürk, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1972.
ERKİN, Behiç: Atatürk'ün Selânik'teki Askerlik Hayatına Ait Hâtıralar, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.599-604, Ekim 1956.
EROĞLU, Hamza: Türk Devrim Tarihi, A.İ.T.İ.A., Sosyal Faaliyetler ve Geliştirme Derneji Yayını, Ankara, 1972.
EROĞLU, Hamza: Atatürk'ün Hayatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, 1986.
ERTUNA, Hamdi:1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kolajası Mustafa Kemal, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını, 1984.
ESMER, Ahmet Şükrü: Siyasî Tarih, Siyasal Bilgiler Okulu Yayını, Maarif Matb., İstanbul, 1944.FARUK ŞÜKRÜ: Eskişehir (Tica&127;i, Zirai, Cojrafi, Tarihî malûmat ve Halk Bilgileri), Sakarya Matb., Eskişe- hir, 1931.GAZETELER: Resmî Gazete, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, Son Posta, Ha- ber, Tan, Zaman, Yarın, Kurun, İkdam, Tanin, Yeni Sabah, Zafer, Açık Söz.
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ İZMİR YOLLARINDA (BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNİN İZMİR SEYAHATLERİ ESNASINDA MUHTELİF MAHALLERDE İRAD BUYURDUKLARI NUTUKLAR VE HASBIHALLER; Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi yayını, Ankara İstihbarat matbaası, 1923.
GEORGES-GAULIS, Berthe: Çankaya Akşamları, Türkçesi: Füruzan Tekil, İstanbul 1983.
GERÇEKÇİ, Hikmet: İstanbul'dan Samsun'a Cehennemi 215 Saat, Hikmet Gerçekçi, Hayat Dergisi, Sa- yı: 21, s.6-7, 1969.
GEREDE, Hüsrev : Mustafa Kemal l9.Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a Nasıl Gitmişti?, Hayat der- gisi, sayı : 7, s.6-7, 18 Mayıs 1956.
GİRAY, Muharrem: Büyük Türk Dostu Claude Farröre'in Atatürk'ü Ziyareti. Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25 s.356-358, 1962.
GİRİTLİ, İsmet: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları, Filiz Kitabevi, İstanbul 1983.
GİRİTLİOĞLU, Fahir: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mevkü, Cilt: I, Ayyıldız Matb., An- kara, 1965.
GİZLİ CELSE ZABITLARI: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt: I-IV, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1980.
GOLOĞLU, Mahmut: Erzurum Kongresi, Nüve Matb., Ankara 1968.
GOLOĞLU, Mahmut: Sivas Kongresi, Başnur Matb., Ankara, 1969.
GOLOĞLU, Mahmut: Üçüncü Meşrutiyet (1920), Başnur Matb., Ankara 1971.
GOLOĞLU, Mahmut: Cumhuriyete Doğru (1921-1922), Başnur Matb., Ankara 1971.
GOLOĞLU, Mahmut: Türkiye Cumhuriyeti (1923), Başnur Matb., Ankara, 1971.
GOLOĞLU, Mahmut: Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Başnur Matb., Ankara, 1972.
GÖĞEM, Ziya: Kurmay Albay Daday'lı Halit Bej Akmansü (1884-1953), Cilt: I-II, Halk Matb., İstanbul, 1954, 1956.
GÖKBİLGİN, M. Tayyib: Millî Mücadele Başlarken, Birinci Kitap, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara,1959.
GÖKBİLGİN, M. Tayyib: Millî Mücadele Başlarken, İkinci Kitap, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara,1965.
GÖNLÜBOL, Mehmet; SAR, Cem: Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), Millî E&127;itim Basıme- vi, İstanbul, 1963.
GÖVSA, İbrahim Alâettin: Çanakkale İzleri, Semih Lüffi-Sühulet Kütüphanesi, İstanbul 1932.
GÖYÜNÇ, Nejat: Sevres'den Lausanne'a, T.T.K. Belleten, Cilt: XLVI, Sayı: 183, 1982.
GÖZTEPE, Tacık Mümtaz: Mütareke Gayyasından Gurbet Cehennemine, Yeni Sabah,16.8.1944-1.2.1945.
GÖZTEPE, Tarık Mümtaz: Osmanoğullarının Son Padişahı Sultan Vahideddin Gurbet Cehenneminde, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1968.
GÖZTEPE, Tarık Mümtaz: Osmanoğullarının Son Padişahı Sultan Vahideddin Mütareke Gayyasında, Se- bil Yayınevi, İstanbul, 1969.
GREW, Joseph: Atatürk ve İnönü (Bir Amerikan Elçisinin Hâtıraları), Çev: Muzaffer Aşkın. Kitapçılık Tic. Lim. Şirk: Yayını, İstanbul, 1966.
GÜNER, Hamza: Tarihte Kütahya, Kütahya Vilayeti Matb., 1961.
GÜNEŞ, İhsan: Atatürk'ün Bilinmeyen Bir Konuşması, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 5, s.463-465, Mart, 1986.
GÜNGÖR, Salâhaddin: Yakınlarının Ajzından Atatürk, Gençlik Kütüphanesi, İstanbul 1944.
GÜRER, Cevat Abbas:19 Mayıs,11 Mayıs 1937 gecesi Ankara Halkevinde verdiji konferans. Yeni Türk Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 55, Temmuz, 1937.
GÜRER, Cevat Abbas: Ebedî Şef, Kurtarıcı Atatürk'ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak, Halk Basımevi, İstanbul 1939.
GÜRER, Cevat Abbas: Atatürk'ün Hayatından Yazılmamış Hatıralar, Yeni Sabah gazetesi, 14.2.1941-25.5.1941.
GÜRER, Cevat Abbas: Kutladıjımız Büyük Gün, Yeni Sabah, 19.5.1943.HALİS: Çanakkale Raporu, Eser Matbaası, İstanbul 1975.
HAMUROĞLU, İlay: Atatürk İzmir'de ve Atatürk Müzesi, Nüve Matbaası, Ankara, 1979. HARP MINTIKALARI, ŞEHİR VE KASABALARIN İŞGAL, İSTİRDAT VE L3OMBARDIMAN TARİHLERİ: T.C. Genelkurmay Başk. Har&127;ı Tarihi Encümeni Yayını, Ankara, 1940.
HARP TARİHİ VESİKALARI DERGİSİ: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Sayı:1-66, An- kara, 1952-1969.
HİMMETOĞLU, Hüsnü: Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, Cilt: I, Ülkü Matb., İstanbul, 1975.
HİMMETOĞLU, Hüsnü: Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, Cilt: II, Ülkü Matb., · İstanbul, 1975.IRMAK, Sadi: Devrim Tarihi, İsmail Akgün Matb., İstanbul 1967.
IŞIKSEL,&127;Cemal: Atatürk Gezi Mustafa Kemal, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969.İĞDEMİR, Uluğ: Atatürk'ün Anafartalar Grubu Komı.ıtanlıjı'ndan İstifasına Dair Bazı Belgeler, Belleten T.T.K., Cilt : XXXII, Sayı: 128, s.473-483, Ankara.
İĞDEMİR, Uluğ: 4irinci Dünya Savaşında Atatürk'le Mareşal Falkenhayn Arasında Çıkan Anlaşmazlıja Dair Yeni Belgeler, Belleten T.T.K., Cilt: XXXIII, Sayı: 132, s.505-526, Ekim 1969.
İĞDEMİR, Uluj; Sivas Kongresi Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1969.
İĞDEMİR, Uluğ: Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1975.
İĞDEMİR, Uluğ: Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1973.
İĞDEMİR, Uluğ: Atatürk'ün Yaşamı, I. Cilt (1881-1928), T.T.K., yayını, 1980.
İLBAY, Asaf: Atatürk'ün Hususî Hayatı, Tan gazetesi, 8.6.1949-6.9.1949.
İLHAN, Suat: Harp Yönetimi ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 1987.
İMECE, Mustafa Selim: Atatürk'ün Şapka Deviriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri (1925), T.İş Bankası Yayını, Ankara, 1959.
İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal: Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, Dördüncü Basılış, Millî E&127;itim Ba- sımevi, İstanbul, 1969.
İNAM, Erberk: Rauf Bey, Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, Istanbul, 1965.
İNAN, Arı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1982.
İNÖNÜ, İsmet: Hatıralar, 2. Kitap, Yayıma Hazırlayan: Sebahattin Selek, Bilgi Yayınevi, 1987.
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ: Atatürk maddesi, 10. Cüz. İstanbul, 1960.
İSTİKLÂL MADALYASI, TARİHÇESİ VE TANIMI: Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Şeberbank yayını,1983.JACKH, Ernest: Yükselen Hilâl (Dünkü, Bugünkü ve Yarınki Türkiye) çeviren: Perihan Kuturman, Uğur Kitabevi, İstanbul 1946.
JAESCHKE, Gotthard: Türk İnkılâbı Tarihi Kronolojisi (1918-1923), Birinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, İ.Ü. Edebiyat Fak. Türk İnkılâbı Tarihi Enst. Yayını, İstanbul, 1939.
JAESCHKE, Gotthard: Türk İnkılâbı Tarihi Kronolojisi (29.10.1923-1.1.1930), İkinci Cilt, Çev.: Niyazi Re- cep Aksu, İ.Ü. Edebiyat Fak. Türk İnkılâbı Tarihi Enst. Yayını, İstanbul, 1941.
JAESCHKE, Gotthard: Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi (Mondros'tan Mudanya'ya Kadar), Türk Tarih Ku- rumu Yayını, Ankara, 1970.
JAESCHKE, Gotthard: Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, T.T.K. Yayını, Ankara, 1971.
JAESCHKE, Gotthard: Mustafa Kemal'in Amiral Brock'a Mektubu, Çeviren: Nimet Arsan, T.T.K. Belle- ten, Cilt: XXXVI, No: 144, s.535-539, 1972.
JAESCHKE, Gotthard: I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye'nin Dış Politikası, G. Jaescke, Çeviren: Mihin Lugal, Belleten T.T.K., Cilt: XLI, Sayı: 164, s.733-743, Ekim 1977.KABASAKAL, Hüseyin: Mustafa Kemal Sofya Askerî Ataşemiliterli jinde, Genelkurmay Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlıjı, Atatürk Haftası 10 Kasım 1982, s.71-84.
KADRİYE HÜSEYİN: Mukaddes Ankara'dan Mektuplar, Çeviren: Cemile Necmeddin Sahir Sılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, 1987.
KALAÇ, Ahmet Hilmi: Kendi Kitabım, Yeni Matb., Ankara, 1960.
KANDEMİR: İzmir Suikastının İç Yüzü, Cilt: I-II, Ekicigil Tarih Yayınları, İstanbul, 1955.
KANDEMİR, Feridun: Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz Yayını, İstanbul,1965.
KANDEMİR, Feridun: Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası, Yakın Tarihimiz Yayınları, Yayınlayan: Nejat Ağbaba, İstanbul, 1965.
KANSU, Mazhar Müfit: Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber. Cilt: I-II. Türk Tarih Kurumu Ya- yını, Ankara, 1966-1968.
KANSU, Şevket Aziz: Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi, İstanbul 1940.
KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, İstanbul, 1951.
KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkânı, Menteş Kitabevi, İstanbul,1967.
KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1969.
KARACAN, Ali Naci: Lozan, İkinci Baskı, Milliyet Yayınları, İstanbul.1971. (Kitabın I. Basımı 1943 Yılında "Lozan Konferansı ve İsmet Paşa" ismiyle yayımlanmıştır).
KARAÇAM, Nazif: Atatürk Kırklarelinde, Saffet Matbaası, İstanbul 1969.
KARAGÖZ, Sadik: Atatürk Manisa'da, Gediz Matb., Manisa, 1969.
KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege Matbaası, Ankara, 1968.
KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit: Giresun (Bütün Yönleri ve Kazaları ile), Doğuş N&127;atb:, Ankara, 1965.
KARAL, Enver Ziya: Türk İnkılâbının Mahiyeti ve Önemi, Tarih Semineri Dergisi, Sayı: I, İstanbul,1937.
KARAL, Enver Ziya: Unutulmuş Belgeler, Türk Dili Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 194, s.90-97, Kasım 1967.
KARAL, Enver Ziya: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965). Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973.
KARAMAN, Sami Sabit: İstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa (Trabzon ve Kars Hatıraları 1921-1922), Selü- loz Basımevi, İzmit, 1949.
KARA MEHMET AĞAZADE Kemaleddin: Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Yeni Matb., Kayseri,1934.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Vatan Yolunda, Selek Yayınevi, İstanbul 1958.
KARAUĞUZ, Tahir: Kurtuluş Savaşı'nın İki Kitabı, İstanbul 1965.
KARAY, Refik Halid: Minelbab İlelmihrab, İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 1964.
KARDEŞ, Sırrı: Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir'de, C.H.P. Halkevleri Bürosu Yayınları, Ulus Basımevi, Ankara, 1950.
KAŞ,Ali: Edouard Herriot'nun Anılarında Atatürk ve Devrimleri, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, Sayı: 5-6 (Atatürk Özel Sayısı), s.27-36, Aralık 1981.
KAYABALI, İsmail; ARSLANOĞLU, Cemender: İstiklâl Savaşında Türk Denizcileri, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 117 (Deniz Kuvvetleri Sayısı), s.847-851, 1972.
KAYGUSUZ, Bezmi Nı:sret: Bir Roman Gibi, İhsan Gümüşayak Matb., İzmir; 1955.
KAYMAZ, Nejat: Mîsâk-ı Millî Üzerinde Yapılan Tartışmalar Hakkında, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Ekim 1976), III. Cilt. s.1941-1958 T.T.K. Yayını, Ankara, 1983.
KILIÇ, Ali: Atatürk'ün Son Günleri, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 18, İstanbul, 1955.
KILIÇ, Ali: Atatürk'ürı Hususiyetleri, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 2, İstanbul, 1955.
KIRZIOĞLU, Fahrettin: 2. Ordu Kumandan Vekili Mustafa Kemal Paşa'nın 230 Numaralı Raporu, Tüı Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 134, s.83-87, Kasım 1962.
KIRZIO&127;;LU, Fahrettin: Gazi'nin Kuzeydoju Gezileri (Eylül-Ekim ' 924), 50. Yıl Armajanı, Cilt:l, s.133-18> Atatürk, Üniversitesi Yayını, Erzurum, 1974.
KIRZIOĞLU, Fahrettin: Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'daki Evi, 50. Yıl Armajanı, Cilt: I, s.189-19I Atatürk Üniversitesi yayını, Erzurum 1974. y g
KIRZI OĞ6U M. Fahrettin: Atatürk'e Ait Bilinme en Yedi Vesika, Türk Kültürü Der isi, Sayi:164, Hazira
KISA, Leman: Aydın Tarihi ve Coğrafyası, Coşkun Matb., Aydın, 1960.
KISAPARMAK, Necip Güngör:. Millî Ejitim Cephesiyle Amasya, Kardeş Matb., Ankara, 1966.
KIZILDOĞAN, Hûsrev Sami: Vatan ve Hürriyet İttihat ve Terakki, Belleten T.T.K., Sayı: 3-4, s.619-625 Ekim 1937.
KOCATÜRK Utkan: Atatürk,ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.
KOCATÜRK, Utkan: Atatürk,ün Toplanmamış Telgrafları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.
KOCATÜRK, Utkan: Atatûrk ün Yazdırdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.
KOCATÜRK, Utkan: Atatûrk'ün Sohbetleri, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1971.
KOCATÜRK, Utkan: Atatûrk'ün Fikir ve Düşünceleri, 3. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara 1984.
KOCATÜRK, Utkan: Atatûrk'ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 1, s.3-95, Kasım 1984.
KOCATÜRK, Utkan : Celâl Bayar'la Bir Konuşma, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı : 5, s.323-359, Mart 1986.
KOÇU, Reşat Ekrem: Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar ve Lozan Muahedesi, Muallim Ahmet Ha- lit Kitaphanesi, İstanbul 1934.
KOÇU, Reşat Ekrem: Osmanlı Tarihinin Panoraması, Ak Kitabevi İstanbul, 1964.
KONAY, Rıfkı: Atatürk'ün Sofrası, Atatürk'ün sofrasında bulunmuş kişilerin hatıraları, Haz: Rıfkı Konay, Vakıt Gazetesi, 8.9.1947-11.10.1947. ı
KONRAPA, M.Zekâi: Bolu Tarihi, Bolu Vilöyet Matb., Bolu, 1960.
KOP, Kadri Kemal: Atatürk Diyarbakırda, Cumhuriyet Matb., İstanbul, 1938.
KOŞAY, Hamit Zübeyr: Etrıoğrafya Müzesi Kılavuzu, Maarif Basımevi, İstanbul, 1956.
KURAN, Ahmet Bedevî: Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele, Çeltüt Matb., lstanbul, 1959.
KURÂT, Akdes Nimet: Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Döjuş Matb., Anka- ra, 1959.
KURTULUŞ SAVAŞINDA İÇEL: Haz.: "Kurtuluş Savaşında İçel" tarihini Yazma Komitesi, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin Şubesi Yayınlarından, Baha Matb., İstanbul, 1971.
KUTAY, Cemal: Bilinmeyen Tarihimiz, İstanbul 1974.
KUTAY, Cemal : Atatürk'ün Son Günleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1981,
KÛRKÇÜOĞLU, Ömer: Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1978.LANGER William L.: An Enc clo, ia of World Histo, Hou hton Mifflin Company, Boston, U.S.A.,1952.
LEVENTOĞLU, Mazhar: Atatürk ün Vasiyeti, Bahar Matbaası, İstanbul, 1968.
LEVENTOĞLU, Mazhar : Atatürk Yürür Dururken, Ajans Türk Tarih Yayınları Serisi : 3, Ankara,1971.
LEVENTOĞLU, Mazhar : Atatürk Göçüp Giderken, Ajans Türk Tarih Yayınları Serisi : 4, Ankara,1971.MAHMUT ŞEVKET PAŞA: Mahmut Şevket Paşa'nın Günlük Not Defteri, Hayat Mecmuası, Sayı:1 (1 Ocak 1965) - 31 (29 Temmuz 1965). ·
MATBUAT ALMANAĞI 1933: İstanbul Matbuat Cemiyeti, İstanbul, 1933. '
MATBUAT ALMANAĞI 1935: İstanbul Matbuat Cemiyeti, İstanbul, 1935.
MERAM, Ali Kemal: Türk-Rus İlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul,1969.
MERAY, Seha L.: Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar, Belgeler), Seri Yayın, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Ya- yını, 1969-1973.
METEL, Raşit: Atatürk ve Donanma, Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, İstanbul,1966.
MİLLET HİZMETİNDE 40 YIL C.H.P.: C.H.P. Yayını, Ankara Basım ve Ciltevi, 1963.
MUMCU Ahmet: Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, A.Ü. Hukuk Fak. Yayını, Ankara,1971.
MUMCU, Ahmet: Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne (1925-1975), A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1977.
MUMCU, Uğur: Atatürk ve İnönü, Cumhuriyet gazetesi, ll.XI.1986.
MUTLUÇAĞ, Hayri: Heyet-i Temsiliye Üyeleri ile Komutanlar Arasında Vizli Görüşmeler I-IV, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 69-70-71-72, 1973.NADİ (ABALIOĞLU), Yunus: Mustafa Kemal Paşa Samsun'da, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 7, İs- tanbul 1955. .
NADİ (ABALIOĞLU), Yunus: Ankara'nın İİk Günleri, Sel Yayınları Atatürk Kütüpranesi: 4, İstanbul 1955.
NADİ (ABALIOĞLU), Yunus: Çerkes Ethem (Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhanetî, Sel Yayınları Atatürk &127;Kütüphanesi, İstanbul 1955.
NEŞET, Halil: Büyük Meclis ve İnkılâp, T.B.M.M. Matbaası, Ankara, 1933.OKAN, Niyazi Ahmet: Ulu Atamızın Son Günleri, Anlatan: Mim Kemal Oke, Yazan: Niyazi Ahmet Okan, Yedigün Mecmuası, No: 304, Sayfa 10-13, İstanbul, 1939.
OKYAR, Fethi: Üç Devirde Bir Adam, Yayınâ Hazırlayan: Cemal Kutay, Tercüman Gazetesi Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Yayınları: I, İstanbul, 1980.
OKYAR, Fethi: Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Dojdu, Nasıl Fesh Edildi? İstanbul, 1987.
ONBEŞİNCİ YIL KİTABI: Cumhuriyet Halk Partisi Yayını, 1938.
O'NDAN HATIRALAR: Yûcel Mecmuası, Cilt: XVI, Sayı: 91-92-93, 1942, s.15.
ORAL, Fuat Süreyya: Türk Basın Tarihi !1919-1965 Cumhuriyet Dönemi), İkinci Kitap, Doğuş Ltd. Şirket&127; Matb., Ankara, 1968.
ORBAY, Rauf: Rauf Orbay'ın Hatıraları, YaE::ın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 1-4, Sayı: 1-52, 1962-1963.
OY, Aydın: Tekirdağ'da Atatürk, (Anılar, BE;geler, Fotojraflar), Ekin Basımevi; İstanbul, 1965.
OZANSOY, Halit Fahri: Edebiyatçılar Çevremde, İstaribul 1970.ÖCAL, Hulki: Hatay Savaşı, Desen Matb., Ankara, 1953.
ÖKÇÜN, A. Gündüz: Türkiye'nin Taraf Olduju Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920-1961), Doğuş Ltd. Şirketi Matb., Ankara, 1962.
OKÇÜN, A: Gündüz: i ürkiye İktisat Kongresi (1923-İzmir) Haberler-Belgeler-Yorumlar, A.Ü. Siyasal Bilgi- ler Fak. Yayını, Ankara, 1968.
ÖKSE,. Necati: Çanakkale Muharebeleri, Bu Muharebelerde Atatürk'ün Oynadığı Rol, Genelkurmay As- kerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1986.
ÖNDER, Mehmet: Bilgin Sivaslı Ali Kemalî, Yenikitap Basımevi, Konya, 1954.
ÖNDER, Mehmet: Atatürk Evleri-Atatürk Müzeleri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1970.
ÖNDER, Mehmet: Atatürk'ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1975.
ÖNDER, Mehmet&127; Atatürk'ün Almanya Gezisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, 1981.
ÖNDER, Mehmet: Atatûrk'e Mektuplar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, s.91-132, Kasım 1987.
ÖNDER, Mehmet: Belgelerin Işığı Altında Ziya Gökalp'ın Son Saatleri ve Atatürk'ün Yakın İlgisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 9, s.625-631, Temmuı, 198&127;.
ÖNEN, Yekta Ragıp: Atatürk'ün Bütün Cihana Hitaben Söylenmesini İstediği Nutuk, Anlatan: Şükrü Ka- ya, Dünya gazetesi lO:Xl.1953.
ÖNGÖREN, İbrahim Tar: 19 Mayıs Yolu, Yeni Sabah, 19.5.1945.
ÖZALP, Kâzım: Özalp, Atatürk'ü Anlatıyor, (Kâzım Özalp'ın Hatıraları), Milliyet .gazetesi. l O. Xl.1969-27.XI.1969.
ÖZALP .Kâzım: Millî Mücadele Cilt: I-II Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1971.
ÖZBUDUN, Ergun: Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Brr Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuju ve Atatürk' le Görüşmesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 1, s.166-191, 1984.
ÖZÇELEBİ, Ali: Atatürk va Yerıi Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında İki Fransız Tanık, Atati&127;rk Üniversitesi, Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, s.55-69, Temmuz, 1978.
ÖZDEMİR, Haydar: Afyon Vilâyeti Tarihçesi, İkaz Matb., Afyon, 1961.
ÖZERDİM, Sami N.: Atatück Devrimi Kronolojisi, II. Basım, Varlık Yayınları, İstanbul, 1966.
ÖZGÜ, Melâhat: Atatürk e Sevgi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1972.
ÖZKAYA, Yücel: Millî Mücadele'de Anadolw Ajansi'nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı 'Belgeler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 2, s.587-598, Mart 1985.
ÖZKAYA, Yücel: Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler, Atatürk Araştırma Mer- kezi Dergisi, Sayı: 10, s.139-186, Kasım, 1987. .
ÖZKAYNAK, Kemal: Efelerden Haber, Aydın 1946.SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemalî: Hariciye Hizmetinde 30 Sene (1892-1922), IV. cildin son kısmı, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955.ŞAHİNGİRAY, Özel: Atatürk'ün Nöbet Defteri. Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Y&127;vın&127; .Anlsec&127;
ŞAHİNGİRAY, C3zeı: &127;on Nöbet Defteri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1955. ,:
ŞAPOLYO, Enver Behnan: Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, Üçüncü baskı, Rafet Zaimler Yayıne- vi, İstanbul, 1958. .
ŞAPOLYO, Enver Behnan: Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele'nin İç Âlemi. İnkılâp ve Aka Kitabevle- ri; İstanbul, 1967.
ŞAPOLYO, Enver Behnan: Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, Güven Matbaası, Ankara,1969:
ŞEHSUVAROĞLU, Bedi : Atatürk'ün Sajlık Hayatı, Hürriyet yayınları, İstanbul, 1981.
ŞIVGIN, Hale: Mustafa Kemal'in İlk Savaşı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:10, s.187-195, Kasım _ 1987.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e (1921·1922), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1 g3g), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1973.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1975.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: III, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1979.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: IV, T.T.K. yayını, 1984.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, Cumhuriyet gazetesi 26.XI.1973-29.XI.1973.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: Mâlta Sürgünleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: Türk-Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar Bey'in Vaşington Bü- yükelçiliği (1920-1927), T.T.K. Belleten,. Cilt: XLI, Sayı: 162, s.277-356, 1977.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: Atatürk İle Yazışmalar I &127;1920-1923), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: Dış Basında Atatürk ve Türk Devrimi, Cilt: I, T.T.K., Yayını, 1981.
ŞİMŞİR, Bilâl N.: Atatürk'ün Yabancı Devlet Adamlarıyla Görüşmeleri (Yedi Belge), Belleten, T.T.K., Sayı: 177, s.157-209, 1981.TAÇALAN, Nurdoğan: Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970.
TANSEL, Selâhattin: Atatürk ve, Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Türkiye Vakıflar Bankâsı Yayını, Ankara,1965.
TANSEL, Selâhattin: Mondros tan Mudanya'ya Kadar, Cilt: I-IV, Başbakanlık Kültür Müsteşarlıjı Cumhu- riyetin 50. Yıldönümü Yayını, 1973-1974.
TANSU, Samih Nafiz: Türk İnkılâp Tarihi ve Büyük Harpten Sonra Avrupa, İkbal Kitabevi, 1938.
TANSU, Samih Nafiz: İki Devrin Perde Arkası, Anlatan: Hüsamettin Ertürk, Yazan: Samih Nafiz Tansu, Ararat Yayınevi, İstanbul, 1969.
TARİH IV: Türkiye Cumhuriyeti, Hazırlayan: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Devlet Matb., İstanbul, 1931. Tarihin Sesi: Tarihin Sesi dergisi, Sayı: 1 (24.4.1962).
TAYLAK, Muammer: Saltarıat, II. Meşrutiyet ve I. Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri, Başnur Matb., An- kara, 1969.
T.B.M.M. ALBÜMÜ "Dönem I": (Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 inci Yıldönümünü Anış, 26 Nisan 1945). T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1945.
T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP TARİHİ DAİRESİ ATATÜRK ARŞİVİ, Ankara.
TEKELİ, İlhan; İLKİN, Selim: Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal'in Mektuplaşmaları, T.T.K., Belleten, Cilt: XLIV, Sayı: 174, s.301-345.
TEKELİ, İlhan; İLKİN, Selim: Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Mer- kez Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını, Ankara, 1981.
TENGİRŞENK, Yusuf Kemal: Vatan Hizmetinde, Bahar Matb., İstanbul, 1967.
TERZİOĞLU, Sait A.: Atatürk ve Çok Partili Rejim, Sait A. Terzioğlu, Cumhuriyet gazetesi lO.XI.1'963.
TEVETOĞLU, Fethî: Milliyetçi Ataturk, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 37, s.55-62, 1965.
TEVETOĞLU, Fethî: Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1 %0), Ayyıldız Matb., Ankara 1 %7.
TEVETOĞLU, Fethî: Millî Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa-General Harbord Görüşmesi I-IV, Türk Kül- türû Dergisi, Sayı: 76 (s.257-268), Sayı: 77 (s.321-334), Sayı: 80 (s.525-545), Sayı: 81 (s.589-603),1%9.
TEVETOĞLU, Fethî: Fethî Okyar ın Günlük Hatıraları, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 82, s.739-759, 1969.
TEVETOĞLU, Fethî: Atatûrk ün Toplanmamış Yazıları, Belleten T.T.K., Cilt: I, Sayı:197, s.531-546, A&127;us- tos 1986.
TEZER, Şükrü: Atatürk'ün Hatıra Defteri, T.T.K., yayını, 1972.
TOKER, M. Tarhan: Kars (Coğrafya, Tarih, Ekonomi), İI Basımevi, Kars, 1938.
TOROS, Hüsamettin: Türkiye Sanayü "Devlet İşletmeleri", Cilt: I, Güven Basımevi, İstanbul, 1954.
TOROS, Taha: Atatürk'ün Adana Seyahatleri, Seyhan Basımevi, Adana, 1939.
TUNAYA, Tarık Z.: Türkiye'de Siyasî Partiler (1859-1952), İstanbul, 1952.
TUNCEL, Bedrettin: Atatürk ve 30 Ajustos Zaferinin İlk Kutlanışı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1972.
TURAN, Şerafettin: Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Milliye Hâtıraları (1919-1920), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara, 1967.
TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Cumhuriyet Nasıl Kıiruldu?, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi:17, İstanbul,1955.
TÜMTÜRK, Ali Muhlis: Yanlış Bilinen Bir Gün, Ata'nın Yurdu Mecmuası, Yil: 8, Sayı: g-1, 27 Ekim 1966.
TÜNAY, Bekir: Gazi'nin Millî Mücadele Destanı II, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.

TÜRK DEVRİM TARİHİ: Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlıjı Yayını, Ankara, 1971.
TÜRKGELDİ, Ali Fuad: Görüp İşittiklerim, II. basılış, T.T.K., Yayınları, Ankara, 1951.
TÜRKGELDİ, Ali Fuad: Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Ya ın ları, Ankara, 1948. y-
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, I. Cilt, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1962.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), I. Kısım: T.C. Genelkurmay Başkanlıjı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1963.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), 2. Kısım: T.C. Genelkurmay Başkanlıjı Harp Tarihi Dairesi Başkanlı&127;ı Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1965.
TÜRK İFTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), 3. Kısım: T.C. Genelkurmay Başkanlijı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları. Seri No: I, Ankara, 1966.
TÜRK İSTİKLÂL HAR3İ, II. Cilt (Batı Cephesi) 4. Kısım: T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları. Seri No: I, Ankara, 1974.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 5. Kısım, I. Kitap: T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları. Seri No: I, Ankara, 1972.
TÜRK İ`&127;TİKLÂL HAr: R" !ı Cilt (Batı Cephesi) 5. Kısım, II. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlı&127;ı Harp Tarihi Cairesi Resmî Yayıı &127;&127;aı ı, Seri No: I, Ankara, 1973. .
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 6. Kısım, I. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlıjı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1967.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 6. Kısım, II. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1968.
TÜRK&127;&127;ISTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 6. Kısım, III. Kitap: T.C.. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlı- ı Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1969.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, IV. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlıjı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1969.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, III. Cilt (Doğu Cephesi) : T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları Seri No: I, Ankara, 1965.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, IV. Cilt (Güney Cephesi)': T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Res- mî Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1966.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, V. Cilt (Deniz Cephesi ve Hava Harekâtı): T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları Seri No: I, Ankara, 1964.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, VI. Cilt (İç Ayaklanmalar): T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Res- mî Yayınları, Seri No: I, Ankara, -1964.
TÛRK İSTİKLÂL HARBİ, VII. Cilt (İdarı Faaliyetler): T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Ankara,1975.
TÜRK İSTİKLÂL HARBİNE KATILAN TÜMEN VE DAHA ÜST KADEMELERDEKİ KOMUTANLARIN BİYOGRAFİLERİ: T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayını, Ankara, 1972.
TÛRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI (1944-1945): Başbakanlrk Basın ve Yayın Umum Müd. Yayı- nı, 1945.
TÜRKİYE'DE SİYASÎ DERNEKLER II: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara,1950.
TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASINDA 50 YIL KURTULUŞ SAVAŞIMIZ (1919-1922): T.C. Dışişleri Bakanlıjı Araş- tırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, 1973.
TÛRK TARİH KURUMU, ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ARŞİVİ, Ankara.ULUBELEN, Erol: İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Yaylacık Matb., Satış Yeri: Aykaç Kitabevi, İstanbul,1967.
ULUĞ, Naşit Hakkı: Emperyalizme Karşı Türkiye (1922-1924), Belge Yayınları Tarih dizisi: I, İstanbul,1971.
ULUĞ, Naşit Hakkı: Hemşehrimiz Atatürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1973.
ULUĞ, Naşit Hakkı: Siyası Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973.
ULUĞ, Naşit Hakkı: Atatürk Biyografisinin Esasları ve Belgeleri, Atatürk Devrimleri Milletlerarası Sempoz- yumu Bildirileri (10-14 Aralık 1973), s.110-225, İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Ya- yını, 1975.
UNAT, Faik Reşit: İsmet İnönü, Ar&127;kara Halkevi Yayını, Ankara, 1945.
UNAT, Faik Reşit: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşuna Ait Vesikalar, Tarih Vesi- kaları Dergi&127;i, Cilt: I, Sayı: I-II, 1941.
UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün Askerlikten istifası ve Millî Savaşa Millet Ferdi Olarak Başlaması, Tarih Vesi- kaları Dergisi, Cilt: I, Sayı: 5, 1942.
UNAT, F&127;ik Reşit: Mustafa Kemal Paşa'nın Başkumandanlığa Tayini ve Kendilerine Müşürlük Rütbesiyle Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Bazı Vesikalar, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, 1942.
UNAT, Faik Reşit: Türkiye Devleti'nin Makarr-ı İdaresi Ankara Şehridir, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 9, 1942.
UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, 1942.
UNAT, Faik Reşit: Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Sıfatıyla Verilen Vazife ve Salâhiyetlere Dair Bazı Vesikalar, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1&127;2, 1943.
UNAT, Faik Reşit: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Birinci Devresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu- kuk Grubu'nun Kuruluşuna ve Çalışmalarına Ait Bazı Vssikalar, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 13, 1944.
UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün II. Meşrutiyet İnkılâbı'nın Hazırlanmasındaki Rolüne Ait Bir Belge, Belleten T.T.K., Cilt: XXVI, Sayı: 102, s.339-349, Nisan 1962.
UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün Biyografisi ile İlgili Bazı Tarih ve Belgeler Hakkında, Türk Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 137, s.239-242, Şubat 1963.
UNAT, Faik Reşit: Ne Mutlu Türküm Diyene, Türk Dili Dergisi, Sayı: 146, s.77-78, 1963.
URAN, Hilmi: Hatıralarım, Ankara, 1959.
US, Asım: Gördüklerim Duyduklarım Duygularım (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hâtıralar ve Tetkikler), Vakıt Matb., İstanbul, 1964.
UŞAK İL YILLIĞI 1967: Haz: Uşak Valiliji, Sulhi Garan Matb., İstanbul, 1968.ÜÇOK, Coşkun: Siyasal Tarih (1789-1950), 6. Baskı, Başnur Matb., Ankara, 1967.
ÜÇÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI: Atatürk 3. Ordu Bölgesinde, 3. Ordu Komutanlığı, Erzurum 1981.
ÜNAL, Tahsin: Harbokulu Tarihi ve Mustafa Kemal, Tûrk Kültürü Dergisi, Kasım 1964.
ÜNAL, Tahsin: Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'nın Muhaberatı, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:13, s.109-113, 1968.
ÜNAL, Tahsin: Mustafa Kemal'in Ataşemililterliği, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 90, s.361-366, Nisan 1970.
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, İstanbul 1930.
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Hâtıralar (Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşundan İlk Kurultay'a Kadar)&127; T.D.K. Yayını, Ankara, 1943.
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hâtıralar), Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara,1954.
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; Atatürk'ün Sofrasında İlk Gece, Dün ve Bugün Dergisi, Sayı: 38. s.14-15, 28 Temmuz 1956.
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk'ü Özleyiş, Hatıralar, Türkiye İş Bankası. Yayını, 1957.
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref : Atatürk'ün Hasta1ığı (Profesör Dr. Nihat Reşat Belger'le Mülâkat), T.T.K. yayını, Ankara, 1959.
ÜNLER, Ali Nadi: Gaziantep Savunması, İstanbul 1969.VANDEMİR Bâki: Atatürk'ün Cehaletle Mücadelesi, Yerli Yabancı 80 İmza Atatürk'ü Anlatryor, s.172, İs- tanbul (tarih yok).
VELİKOV, Stefan: Kemal Atatürk ve Bulgaristan, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976, Kong- reye Sunulan Bildiriler Cilt: III, s.1865-1875, Ankara 1983.WALDER, David: Çanakkale Olayı, Tûrkçesi: M.Ali Kayabal, Milliyet Yayınları III. baskı, İstanbul, 1971.YAĞIZ, Rahmi : Atatürk'ün Son Günleri, İkdam gazetesi, 14.8.1939-22.XI.1939.
YALÇIN, Hüseyin Cahit: Tarihî Mektuplar,&127;Yayınlayan: Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin gazetesi 15.X.1944 - 2.IV.1945.
YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim. Cilt: I, İstanbul, 1970.
YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: II, Yenilik Basımevi, İstanbul,1970.
YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cift: III, Yenilik Basımevi, İstanbul,1970.
YAZMAN, Aslan Tufan: Atatürk'le Beraber (Devrimler-Olaylar-Anılar 1922-1938), Türkiye İş Bankası Kül- tür Yayınları, 1969.
YEŞİL, Mustafa: Kütahya İlinin Kısa Tarihi, Ebûzziya Matb., İstânbul, 1937,
YEŞİLÇAYIR, Neşe: Atatürk'ün Yazdırdığı Bazı Notlar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:11, s.495-; Mart 1988.
YETKİN, Gıyas: Edremit, Edremit Halkevi Neşriyatı, Türk Pazarı Basımevi, Balıkesir, 1939.
YETKİN, Gıyas: Kuruluşundan Bugüne Kadar Edremit'te Olup Bitenler, Türkdili Matb., Balıkesir, 19
YILMAZ, M.Kâzım: Her Yönüyle Fethiye, Emek Matb., Fethiye, 1969:
YÖRÜKOĞLU, CSmer: Atatürk Evi, Beğendik Kültür Hizmetleri&127;Serisi: 2.
YÜCE, Rifat: Kocaeli Taril-, ve Rehberi, Türk Yolu Matb., İzmit, 1945.ZABIT CERİDELERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri 1920-1938), Ankara.
ZOBU, Vasfi Rıza : O Günden Bu Güne, Milliyet Yayınları, İstanb I, 1977.
ZÜBEYROĞLU, M.FUAT (Havzalı): Yurdumuz, Havzalı Zübeyroğlu M.Fuat, Vatan Matbaası, 1925.

- Atatürk Sayfasına Dönüş -